FELIKS DZIERŻYŃSKI

1926 rok przyniósł ze sobą stabilizację. W dziedzinie rolnictwa i przemysłu odnotowano wzrost produkcji porównywalny do poziomu z 1913 roku. Udało się ustabilizować ceny, jednak na rynku prywatnym wciąż w wyniku znacznych niedoborów ceny rosły. W dalszym ciągu pojawiały się przypadki spekulacji, jednak na zdecydowanie mniejszą skalę niż miało to miejsce kilka lat wcześniej. Efektem pracy Dzierżyńskiego przez ponad dwa lata działalności gospodarczej było ponad dwukrotne zwiększenie produkcji. 

1926 год принес с собой стабильность. В сельском хозяйстве и промышленности наблюдался рост производства, сопоставимый с уровнем 1913 года. Удалось стабилизировать цены, но на частном рынке цены все еще растут в результате значительного дефицита. Случаи спекуляции все еще имели место, но в гораздо меньших масштабах, чем несколькими годами ранее. Результатом работы Дзержинского за два года работы предприятия стало увеличение производства более чем в два раза.

1926 brought with it stability. In the fields of agriculture and industry, there was an increase in production comparable to the level of 1913. It was possible to stabilise prices, but in the private market prices were still rising as a result of significant shortages. There were still instances of speculation, but on a much smaller scale than had occurred a few years earlier. The effect of Dzerzhinsky's work over two years of business was to more than double production.  Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.