GRIGORI ZINOWIEV

Niestety władza w osobie Zinowiewa nie chciała rozmawiać ze strajkującymi, a nawet nazwała ich „krwiopijcami i szantażystami”. Znany z pochopnych i siłowych rozwiązań Zinowiew na zebraniu specjalnie utworzonego komitetu obrony dopuścił się także groźby wobec robotników, mówiąc o lokaucie, czyli w rezultacie pozbawieniu ich racji żywnościowych. Winą za falę rozprzestrzeniających się strajków obciążył mienszewików i eserowców (i trudno odmówić mu racji), ale środki, jakich użył w tej sytuacji, były co najmniej nieadekwatne. Zinowiew nie zastanawiał się zbyt wiele, mówiąc: Musimy pociągnąć za sobą dziewięćdziesiąt ze stu milionów mieszkańców Rosji Radzieckiej. Jeśli idzie o pozostałych, nie mamy im nic do powiedzenia. Muszą zostać zlikwidowani. 

К сожалению, власть в лице Зиновьева не хотела разговаривать с забастовщиками и даже называла их "кровопийцами и шантажистами". Зиновьев, известный своими поспешными и силовыми решениями, на заседании специально созданного комитета обороны также выступил с угрозами в адрес рабочих, говоря о локауте, то есть, по сути, о лишении их продовольственных пайков. Он обвинил меньшевиков и эсеров в распространявшейся волне забастовок (и трудно отрицать, что он был прав), но средства, которые он использовал в этой ситуации, были, мягко говоря, неадекватными. Зиновьев не придал этому значения, сказав: мы должны вытянуть девяносто из ста миллионов жителей Советской России. Что касается остальных, то нам нечего им сказать. Они должны быть ликвидированы.

Unfortunately, the authorities in the person of Zinoviev did not want to talk to the strikers, and even called them "bloodsuckers and blackmailers". Zinoviev, known for his hasty and forceful solutions, at a meeting of the specially formed defence committee, also made threats against the workers, talking about a lockout, that is, in effect, depriving them of food rations. He blamed the Mensheviks and Eserovists for the wave of strikes that was spreading (and it is difficult to deny that he was right), but the means he used in this situation were inadequate to say the least. Zinoviev did not think much of it, saying: we must pull ninety of the hundred million inhabitants of Soviet Russia. As for the others, we have nothing to say to them. They must be liquidated.

 


Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.