ABRAM JAKOWLEWICZ BELENKI

Abram Jakowlewicz (Chatkielewicz) Bieleń (1882 lub 1883, Swierżen, obwód mohylewski. Urodził się 16 października 1941 w żydowskiej rodzinie drobnomieszczańskiego. 

W styczniu 1902 r. wstąpił do Rosyjskiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej. Pracował w warsztatach kaletniczych w Charkowie, Homlu i Mohylewie, jednocześnie będąc w pracy partyjnej. Wielokrotnie był aresztowany. W grudniu 1904 r. wyemigrował do Francji, gdzie pracował jako szewc i drukarz, kontynuując działalność partyjną. Uczył się w szkole bolszewickiej w Longjumeau, gdzie poznał Lenina. 

Po rewolucji lutowej wrócił do Rosji w maju 1917 r. W okresie od maja do grudnia 1917 r. kierował drukarnią Komitetu Centralnego RSDLP(b) "Trud" w Piotrogrodzie. W grudniu 1917 r. wszedł w skład Wszechrosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem przy Radzie Komisarzy Ludowych RSFRR (WChK), gdzie pełnił funkcję komisarza WChK do spraw drukarek. W latach 1918-1919 był pracownikiem Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu. W lipcu 1918 r. podczas buntu lewicowej rewolucji społecznej został aresztowany razem z F.E. Dzierżyńskim. 

W latach 1921-1922 był członkiem Kolegium Czeka, m.in. szefem Oddziału Specjalnego w Prezydium Czeki. Był odpowiedzialny za ochronę najwyższego kierownictwa ZSRR, w tym Lenina. Na polecenie F.E. Dzierżyńskiego w 1922 r. wysłano do Gorkiego grupę około 20 osób, które miały pilnować Lenina. 

Od 29 września 1930 r. - specjalny pełnomocnik przewodniczącego OGPU, od 10 lipca 1934 r. - specjalny pełnomocnik ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRR. Zajmował się badaniem spraw osobowych funkcjonariuszy NKWD. W dniu 31 grudnia 1936 r. został zastępcą komisarza. 

16 maja 1938 r. został usunięty ze stanowiska, a wkrótce potem aresztowany. 29 maja 1939 r. został oskarżony przez Zarząd Specjalny przy NKWD o antysowiecką propagandę i skazany na pięć lat więzienia. 25 sierpnia tego samego roku został odesłany z obozu w celu ponownego rozpatrzenia sprawy. W dniu 26 kwietnia 1940 r. decyzja Komisji Sądowej została uchylona. 7 lipca 1941 r. został skazany na karę śmierci przez Sąd Najwyższy Słowackiej SRR. Został rozstrzelany 16 października 1941 r. wraz z dużą grupą osób skazanych przez Sąd Najwyższy ZSRR i lokalne trybunały wojskowe. Został pochowany i prawdopodobnie rozstrzelany w specjalnym ośrodku NKWD "Kommunarka". 

Pośmiertnie zrehabilitowany 30 maja 1956 r.

Tłumaczenie: www.deepL.com
LINK

Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.