ANATOL ŁUNACZARSKI

Anatolij Wasiliewicz Łunaczarski urodził się 11 listopada (23 Nowego Stylu) 1875 r. w Połtawie. Jego ojcem był Aleksander Iwanowicz Antonow (1829-1885), radca stanu. Jego matką była Aleksandra Jakowlewna Rostowcewa (1842-1914).  Jego rodzice nie byli małżeństwem. Jego ojczymem był Wasilij Fiodorowicz Łunaczarski, pochodzący ze szlacheckiej rodziny Charnoluskich (jego nazwisko powstało w wyniku przestawienia sylab w nazwisku "Charnolusky"). Był nieślubnym synem połtawskiego ziemianina polskiego pochodzenia Fedora Czarnoluskiego i chłopki pańszczyźnianej, z urodzenia nie otrzymał szlachectwa. Matce i ojczymowi nie układało się życie rodzinne i wystąpili o rozwód. Te trudne relacje rodzinne matki i ojczyma odbiły się na Anatolu, z powodu kłótni rodzinnych został nawet na drugi rok w szkole średniej. Podczas nauki w Pierwszym Gimnazjum Męskim w Kijowie zapoznał się z marksizmem. 

W 1895 r., po ukończeniu szkoły średniej, wyjechał do Szwajcarii, gdzie wstąpił na Uniwersytet w Zurychu. Na uniwersytecie słuchał kursu filozofii i nauk przyrodniczych pod kierunkiem Richarda Avenariusa, studiował dzieła Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, a także prace francuskich filozofów-materialistów. Na Łunaczarskiego wpłynęły również pozytywistyczne (idealistyczne w ujęciu Lenina) poglądy Avenariusa, które były sprzeczne z ideami marksistowskimi. Jego studia nad empiriokrytycyzmem zakończyły się dwutomowym studium "Religia i socjalizm", którego jedną z głównych idei było powiązanie filozofii materializmu z "religijnymi marzeniami" z przeszłości. 

W okresie szwajcarskim Łunaczarskiego doszło również do zbliżenia z socjalistyczną grupą Plechanowa - Wyzwoleniem Pracy. W latach 1896-1898 młody Łunaczarski podróżował do Francji i Włoch, a w 1898 r. przybył do Moskwy, gdzie zaangażował się w działalność rewolucyjną. Rok później został aresztowany i zesłany do Połtawy.

W 1900 r. został aresztowany w Kijowie, przez miesiąc był przetrzymywany w więzieniu na Łukjanowie, a następnie zesłany na zesłanie - najpierw do Kaługi, potem do Wołogdy i Totmy. W 1903 r., po rozłamie w partii, Łunaczarski został bolszewikiem. W 1904 r., pod koniec zesłania, Łunaczarski przeniósł się do Kijowa, a następnie do Genewy, gdzie został członkiem kolegiów redakcyjnych bolszewickich gazet "Proletariusz" i "Vpered". Wkrótce Łunaczarski staje się jednym z przywódców bolszewików. W październiku 1905 r. wyjechał na agitację do Rosji. Wkrótce został aresztowany i postawiony przed sądem za agitację rewolucyjną, ale uciekł za granicę. 

W latach 1906-1908 kierował działem artystycznym czasopisma "Obrazovanije".  W 1907 r. Łunaczarski uczestniczył w Kongresie Międzynarodówki w Stuttgarcie, a następnie w Kongresie w Kopenhadze. Pracował jako recenzent literatury zachodnioeuropejskiej w wielu rosyjskich gazetach i czasopismach, występował przeciwko szowinizmowi w sztuce. Łunaczarski jest jednym z twórców literatury proletariackiej. W swoich poglądach na temat literatury proletariackiej pisarz opierał się na artykule Lenina Organizacja partyjna i literatura partyjna (1905). Zasady literatury proletariackiej zostały przedstawione w artykułach "Zadania socjaldemokratycznej twórczości artystycznej" (1907) i "Listy o literaturze proletariackiej" (1914). Literatura proletariacka, zdaniem Łunaczarskiego, ma przede wszystkim charakter klasowy, a jej głównym celem jest kształtowanie klasowego światopoglądu; pisarz wyrażał nadzieję na pojawienie się "wielkich talentów" w środowisku proletariackim. 

Z literatury pięknej Łunaczarski napisał większość swoich dramatów; pierwszy z nich, "Cyrulik królewski", został napisany w styczniu 1906 r. w więzieniu i opublikowany w tym samym roku. W 1907 r. stworzył "Pięć fars dla zakochanych", a w 1912 r. napisał książkę z komediami i opowiadaniami "Pomysły w maskach". Sztuki Łunaczarskiego są bardzo filozoficzne i oparte głównie na poglądach empiryczno-krytycznych. Od wybuchu I wojny światowej Łunaczarski przyjął postawę internacjonalistyczną, która umocniła się pod wpływem Lenina. Był jednym z założycieli pacyfistycznej gazety "Nasze Słowo". Pod koniec 1915 r. przeniósł się z rodziną z Paryża do Szwajcarii. 

Rewolucja 1917 r. Wiadomość o rewolucji lutowej 1917 r. wprawiła Łunaczarskiego w osłupienie. 9 maja, pozostawiając rodzinę w Szwajcarii, przybył do Piotrogrodu i wstąpił do organizacji "mezhrayontsy", która wybrała go na delegata na Pierwszy Wszechrosyjski Zjazd Rad Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Uzasadniał ideę rozwiązania Dumy Państwowej i Rady Państwa oraz przekazania władzy "klasom pracującym ludu". 11 czerwca podczas dyskusji nad kwestią wojskową opowiedział się za stanowiskami internacjonalistycznymi. W lipcu wszedł do redakcji gazety Maksyma Gorkiego "Nowaja Żizna", z którą współpracował od czasu powrotu do kraju. Wkrótce po Dniach Lipcowych został oskarżony przez Rząd Tymczasowy o zdradę stanu i aresztowany. Od 23 lipca do 8 sierpnia przebywał w więzieniu "Kresty". 

8 sierpnia 1917 r. na piotrogrodzkiej konferencji komitetów fabrycznych wystąpił przeciwko aresztowaniom bolszewików.  Po socjalistycznej rewolucji październikowej wszedł w skład rządu utworzonego przez II Wszechrosyjski Zjazd Rad Delegatów Robotniczych i Żołnierskich jako komisarz oświaty. W odpowiedzi na bolszewickie bombardowanie moskiewskich zabytków podczas zbrojnego powstania w drugiej stolicy Rosji, 2 listopada 1917 r. zrezygnował z funkcji komisarza oświaty, dołączając do swojej rezygnacji oficjalne oświadczenie do Rady Komisarzy Ludowych: "Właśnie usłyszałem od naocznych świadków, co się stało w Moskwie. Bazylego, katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny są niszczone. Kreml, gdzie zgromadzono wszystkie najważniejsze skarby Piotrogrodu i Moskwy, jest bombardowany. Tysiące ludzi traci życie. Walka zostaje zbrutalizowana do brutalnego gniewu. To, co ma dopiero nadejść. Następnie należy udać się na miejsce. Nie mogę tego znieść. Moja miara jest przepełniona. Jestem bezsilny, by powstrzymać ten horror. Praca pod ciężarem tych obłędnych myśli jest niemożliwa. Zdaję sobie sprawę z powagi tej decyzji. Ale nie mogę kontynuować"

Następnego dnia komisarze ludowi uznali dymisję za "niestosowną" i Łunaczarski wycofał ją. Był zwolennikiem "jednolitego rządu socjalistycznego", ale w przeciwieństwie do W. Nogina, A. Rykowa i innych, nie opuścił Sowietarkomu z tego powodu. Pozostał komisarzem oświaty do 1929 r. Po socjalistycznej rewolucji październikowej Według Trockiego, Łunaczarski jako komisarz oświaty odegrał ważną rolę w przyciąganiu starej inteligencji na stronę bolszewików. W latach 1918-1922, jako przedstawiciel Rewolucyjnej Rady Wojskowej, Łunaczarski pracował w rejonach frontowych. W latach 1919-1921 był członkiem Centralnej Komisji Rewizyjnej RCP(b). Był jednym z oskarżycieli państwowych w procesie rewolucjonistów społecznych w 1922 r. 

W pierwszych miesiącach porewolucyjnych Łunaczarski aktywnie bronił ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. Łunaczarski wniósł ogromny wkład w kształtowanie i rozwój kultury socjalistycznej - w szczególności radzieckiego systemu edukacji, wydawnictw, sztuki teatralnej i kinematografii. Według Łunaczarskiego, dziedzictwo kulturowe przeszłości należy do proletariatu i tylko do niego. Lunacharsky działał jako teoretyk sztuki. Jego pierwszą pracą z zakresu teorii sztuki był artykuł "Podstawy estetyki pozytywnej". Łunaczarski pisał artykuły o wielu pisarzach Europy Zachodniej; twórczość tych ostatnich rozpatrywał z punktu widzenia walki klas i prądów artystycznych. Artykuły te zostały opublikowane w jego Historii literatury zachodnioeuropejskiej w jej najważniejszych momentach (1924). Prawie wszystkie artykuły Lunacharsky'ego mają charakter emocjonalny; Lunacharsky nie zawsze podchodził do swoich badań w sposób naukowy. 

Lunacharsky prowadził działalność edukacyjną w zakresie muzyki. Pozostawił szereg publikacji na ten temat, m.in. artykuły w gazetach "Nowaja Żizn", "Proletariusz", "Nashe Slovo", "Vpered" oraz w czasopiśmie "Oświecenie". Łunaczarski nie miał systematycznego wykształcenia muzycznego, ale od dzieciństwa kochał muzykę, dużo jej słuchał i dobrze ją zapamiętywał. Można go nazwać profesjonalnym słuchaczem. Pierwszy komisarz ludowy aktywnie wspierał konserwatorium i bronił go przed władzami. Dzięki niemu udało się rozwiązać wiele problemów związanych ze sprawami konserwatorium, jego uczniów i nauczycieli. Na przykład, na prośbę S. Prokofiewa, Łunaczarski pomógł kompozytorowi wyjechać za granicę. Na prośbę dyrektora Konserwatorium D. Szostakowicza otrzymał racje akademickie. 

Dzięki Łunaczarskiemu w szczególnie ciężkim okresie wojny domowej Konserwatorium otrzymywało żywność, przeprowadzano remonty. Łunaczarski był zaangażowany w organizowanie środowisk pisarzy proletariackich poza granicami Rosji Radzieckiej, brał aktywny udział w pracach Proletkultu. Łunaczarski działał również jako tłumacz (przekład FauLunacharsky prowadził działalność edukacyjną w zakresie muzyki. Łunaczarski nie miał systematycznego wykształcenia muzycznego, ale od dzieciństwa kochał muzykę, dużo jej słuchał i dobrze ją zapamiętywał. Można go nazwać profesjonalnym słuchaczem.Pierwszy komisarz ludowy aktywnie wspierał konserwatorium i bronił go przed władzami. Dzięki niemu udało się rozwiązać wiele problemów związanych ze sprawami konserwatorium, jego uczniów i nauczycieli. Na przykład, na prośbę S. Prokofiewa, Łunaczarski pomógł kompozytorowi wyjechać za granicę. Na prośbę dyrektora Konserwatorium D. Szostakowicza otrzymał racje akademickie. Dzięki Łunaczarskiemu w szczególnie ciężkim okresie wojny domowej Konserwatorium otrzymywało żywność, przeprowadzano remonty. 

Łunaczarski był zaangażowany w organizowanie środowisk pisarzy proletariackich poza granicami Rosji Radzieckiej, brał aktywny udział w pracach Proletkultu. Łunaczarski działał również jako tłumacz (przekład sta Lenaua i in.) i pamiętnikarz (wspomnienia o Leninie i wydarzeniach 1917 r. w Rosji). Łunaczarski był zwolennikiem przejścia języka rosyjskiego na alfabet łaciński i uważał, że takie przejście jest nieuniknione. W 1929 roku Ludowy Komisariat Oświaty RSFSR utworzył komisję do pracy nad Romanizacją alfabetu rosyjskiego. Zdecydowano się rozpocząć Romanizację od języków mniejszości narodowych. Nie biorąc udziału w walce wewnątrzpartyjnej, Łunaczarski w końcu przyłączył się do zwycięzców, ale, według Trockiego, "do końca pozostał obcą postacią w ich szeregach". 

Jesienią 1929 roku został usunięty ze stanowiska komisarza oświaty i mianowany przewodniczącym Komitetu Naukowego przy CKW ZSRR. Akademik Akademii Nauk ZSRR (1930). Na początku lat trzydziestych XX wieku Łunaczarski był dyrektorem Instytutu Literatury i Języka Komakademii, dyrektorem IRLI Akademii Nauk ZSRR, jednym z redaktorów Encyklopedii Literatury. Lunacharsky znał osobiście tak znanych pisarzy zagranicznych, jak Romain Rolland, Henri Barbusse, Bernard Shaw, Bertolt Brecht, Carl Spittler, Herbert Wells i inni. 

We wrześniu 1933 r. został mianowany sowieckim wysłannikiem do Hiszpanii, gdzie jednak nie dotarł z powodów zdrowotnych. Zastępca przewodniczącego delegacji radzieckiej na Konferencji Rozbrojeniowej Ligi Narodów. Zmarł 26 grudnia 1933 r. w drodze do Hiszpanii na anginę we francuskim kurorcie Menton. Ciało zostało skremowane, a urna z prochami umieszczona w murze Kremla na Placu Czerwonym.  Źródło: https://stuki-druki.com/authors/lunacharskiy-anatoliy.php Stuki-Druks ©
Tłumacznie www.deepl.pl


Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.