GIEORGII LVOV 
2 (15) marca utworzono Rząd Tymczasowy, którego premierem został książę Gieorgij Lwow, a Aleksander Kiereński objął tekę ministra sprawiedliwości. Tym samym rozpoczął się okres dwuwładzy. Dwa dni wcześniej powstała w Pałacu Taurydzkim Piotrogrodzka Rada Robotników i Żołnierzy.

2 (15) марта было сформировано Временное правительство, в котором князь Георгий Львов стал премьер-министром, а Александр Киронский - министром юстиции. Это ознаменовало начало периода двоевластия. Двумя днями ранее в Таврическом дворце был основан Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов.

On 2 (15) March, the Provisional Government was formed, with Prince Georgy Lvov as Prime Minister and Alexander Kieronski as Minister of Justice. This marked the beginning of the dual-power period. Two days earlier, the Petrograd Council of Workers and Soldiers had been founded in the Taurida Palace. 


Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.