GAPON I REWOLUCJA 1905 ROKU

Ponad sto czterdzieści tysięcy demonstrantów, w tym wiele kobiet i dzieci, całe rodziny robotnicze uzbrojone jedynie w cerkiewne chorągwie i portrety rodziny panującej, śpiewając pieśni religijne i hymn Rosji „Boże, chroń cara”, wzięło udział w marszu ulicami miasta. Jednej z demonstracji, która miała połączyć się z pozostałymi korowodami robotników około drugiej po południu przed Pałacem Zimowym przewodził pop Georgij Gapon- wywodzący się z bogatego, ukraińskiego chłopstwa.

Более ста сорока тысяч демонстрантов, в том числе много женщин и детей, целые рабочие семьи, вооруженные только церковными знаменами и портретами правящей семьи, распевающие религиозные песни и гимн России «Боже, царя храни», прошли маршем по улицам. города. Одну из демонстраций, которая должна была присоединиться к другим шествиям рабочих около двух часов дня перед Зимним дворцом, возглавил папа Георгий Гапон - потомок зажиточного украинского крестьянства.

More than one hundred and forty thousand demonstrators, many of them women and children, entire workers' families armed only with Orthodox church flags and portraits of the ruling family, singing religious songs and the Russian anthem 'God Save the Tsar', took part in a march through the streets of the city. One of the demonstrations, which was to join the other processions of workers around two in the afternoon in front of the Winter Palace, was led by Pop Georgi Gapon- who came from a rich Ukrainian peasantry.

Georgij Gapon   Георгий Гапон
BACK                         NEXT
Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.