STANISŁAW I KAZIMIERZ DZIERŻYŃSCY

Najstarsi bracia Feliksa, Stanisław i Kazimierz wyjechali już wcześniej do Wilna, gdzie uczęszczali do I gimnazjum męskiego, które znajdowało się przy ul. Blagowieszczienskoi 26 (Zwiastowania), obecnie Bolis Sryogos 10, będącego niegdyś wileńskim uniwersytetem zredukowanym, w ramach represji narodu polskiego po powstaniu listopadowym, do funkcji mniej znaczącej szkoły. Mścisław Dobrzyński , który uczęszczał do sąsiedniego, II gimnazjum opisywał tę szkołę jako konglomerat licznych budynków niezbyt przemyślanie ułożonych z licznymi przejściami i wewnętrznymi dworkami.

Старшие братья Феликса, Станислав и Казимеж, уже уехали в Вильнюс, где посещали 1-ю мужскую гимназию, которая располагалась на ул. Blagowieszczienskoi 26 (Zwiastowania), ныне Bolis Sryogos 10, бывшую когда-то университетом в Вильнюсе, закрытым Николаем I после восстания 1830 года (в польской историографии — Ноябрьское восстание), и низведенную до менее значимого учебного заведения. Мстислав Добжиньский, учившийся в соседней средней гимназии, описывал школу как конгломерат многочисленных зданий, не слишком продуманно устроенных, с многочисленными переходами и внутренними строениями.

Feliks' eldest brothers, Stanisław and Kazimierz, had already left for Vilnius, where they attended the First Male Gymnasium, located at 26 Blagowieszczienskoi Street (Annunciation), now 10 Bolis Sryogos Street, which had once been Vilnius University, reduced, as part of the repression of the Polish nation after the November Rising, to the function of a lesser school. Mstislav Dobrzynski, who attended the neighbouring Secondary School, described the school as a conglomerate of numerous buildings not very cleverly arranged with numerous passages and internal courts.    
Stanisław Dzierżyński
Kazimierz Dzierżyński


Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.