DMOWSKI

Roman Dmowski uważał, że całe kresy wschodnie łącznie z Wileńszczyzną, część Białorusi z Mińskiem aż po Podole należą się Polsce. Ewentualnymi problemami wynikającymi z zamieszkania osób o wielu narodowościach na tych terenach nie zaprzątał sobie głowy. Nie pytał też ich przedstawicieli o zdanie. 

Роман Дмовский считал, что все восточные пограничные земли, включая Виленский край и часть Беларуси с Минском до Подолья, принадлежали Польше. Он не озаботился возможными проблемами, возникающими в связи с проживанием транснациональных корпораций в этих районах. Он также не спросил мнения их представителей.
 
Roman Dmowski believed that the entire eastern borderlands, including the Vilnius region and part of Belarus with Minsk up to Podolia, belonged to Poland. He did not concern himself with possible problems arising from the residence of multi-nationals in these areas. Nor did he ask their representatives for their opinion. 


Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.