FELIKS DZIERŻYŃSKI

Feliks Dzierżyński wyjaśniał, że czerwony terror był niczym innym jak wyrażeniem nieugiętej woli biednego chłopstwa i proletariatu zniszczenia wszelkich prób powstania przeciwko nam.

Rada Komisarzy Ludowych, wysłuchawszy referatu przedstawiciela Ogólnorosyjskiej Komisji Nadzwyczajnej do walki z kontrrewolucją i sabotażem o działalności tej komisji znajduje, że w obecnej sytuacji zabezpieczenie tyłów terrorem jest bezpośrednią koniecznością; że dla wzmocnienia działalności Ogólnorosyjskiej Komisji Nadzwyczajnej do walki z kontrrewolucją i sabotażem, i dla wzniesienia dla niej większej planowości trzeba wysłać tam możliwie dużą liczbę odpowiedzialnych towarzyszy; że konieczne jest zabezpieczyć Radziecką Republikę od klasowych wrogów drogą izolowania ich w obozach koncentracyjnych; że rozstrzelaniu podlegają wszystkie osoby należące do białogwardyjskich organizacji, spisków i powstań; że należy opublikować nazwiska wszystkich rozstrzelanych, a także przyczyny wymierzenia kary.

Феликс Дзержинский объяснил, что красный террор был ничем иным, как выражением несгибаемой воли бедного крестьянства и пролетариата уничтожить все попытки восстания против нас. Совет Народных Комиссаров, выслушав доклад представителя Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем о деятельности этой комиссии, находит, что в настоящем положении является насущной необходимостью охрана тыла путем террора; что для усиления деятельности Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем и для придания ей более планового характера необходимо направить туда возможно большее число ответственных товарищей; что необходимо обезопасить Советскую Республику от классовых врагов путем изоляции их в концентрационных лагерях; что все лица, принадлежащие к белорусским организациям, заговорам и мятежам, должны быть казнены; что имена всех казненных, а также причины наказания должны быть опубликованы

Felix Dzerzhinsky explained that the red terror was nothing but the expression of the unbending will of the poor peasantry and proletariat to destroy all attempts at insurrection against us. The Council of People's Commissars, having listened to a paper by a representative of the All-Russian Extraordinary Commission for Combating Counter-revolution and Sabotage on the activities of this commission, finds that in the present situation it is an immediate necessity to secure the rear by terror; that in order to strengthen the activities of the All-Russian Extraordinary Commission for Combating Counter-revolution and Sabotage, and to make it more planned, it is necessary to send there as many responsible comrades as possible; that it is necessary to secure the Soviet Republic from class enemies by isolating them in concentration camps; that all persons belonging to Belarussian organizations, conspiracies and insurrections be executed; that the names of all those executed, as well as the reasons for the punishment, be published


Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.