WSZECHROSYJSKA NADZWYCZAJNA KOMISJA 
DO WALKI Z SABOTAŻEM I KONTRREWOLUCJĄ


Rada Komisarzy Ludowych pod przewodnictwem i na wniosek Lenina 6 (19) grudnia 1917 roku postanowiła: „polecić tow. Dzierżyńskiemu utworzenie specjalnej komisji dla rozpatrzenia możliwości walki z akcją strajkową drogą jak najenergiczniejszych środków rewolucyjnych, dla znalezienia metod zdławienia złośliwego sabotażu (…) ”. Organ ten, jak pisał Lenin, miał być „karzącym mieczem wymierzonym przeciwko niezliczonym spiskom, niezliczonym zamachom na władzę radziecką organizowanym przez ludzi, którzy byli bez porównania silniejsi od nas”. 

Совет Народных Комиссаров, под председательством и по просьбе Ленина, 6 (19) декабря 1917 года постановил: "поручить товарищу Дзержинскому образовать специальную комиссию для рассмотрения возможности борьбы с забастовками самыми энергичными революционными средствами, для изыскания методов пресечения злостного саботажа (...)". Этот орган, писал Ленин, должен был стать "карающим мечом против бесчисленных заговоров, бесчисленных покушений на советскую власть, организованных людьми, несравненно более сильными, чем мы".

The Council of People's Commissars, under the chairmanship and at the request of Lenin, on December 6 (19), 1917, decided: "to instruct Comrade Dzerzhinsky to form a special commission to consider the possibility of combating strike action by the most vigorous revolutionary means possible, to find methods of suppressing malicious sabotage (...) ". This body, Lenin wrote, was to be "a punishing sword against countless conspiracies, countless attempts on Soviet power organised by people who were incomparably stronger than we are".  


Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.