WARSZAWA PRZEŁOMU WIEKÓW 

Warszawa schyłku XIX wieku stała się ważnym centrum administracji i przemysłu. Była ważnym węzłem komunikacyjnym łączącym Niemcy z Rosją. Błyskawicznie rozwijał się wielki przemysł oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, a także liczne zakłady rzemieślnicze. Szczególnie silnie rozwinął się przemysł metalowy za sprawą tak wielkich koncernów jak Lilpop, Rau i Loevenstein (kolej), Towarzystwo Akcyjne Zakładów Mechanicznych Borman, Szwede i Ska (ciężki przemysł metalowy), Towarzystwo Zakładów Metalowych Hantkego, Gerlach i Pulst i wielu innych.
В конце 19 века Варшава стала важным административным и промышленным центром. Это был важный транспортный узел, соединявший Германию с Россией. Быстро развивалась крупная промышленность, малые и средние предприятия, а также многочисленные ремесленные мастерские. Металлургия особенно сильно развивалась благодаря таким крупным концернам, как Лилпоп, Рау и Левенштайн (железная дорога), Акционерному обществу механических заводов Бормана, Шведе и Ска (тяжелая металлургия), Обществу металлических заводов Хантке, Герлаха и Пульста и многим другим. 
Warsaw at the end of the 19th century became an important administrative and industrial centre. It was an important traffic junction connecting Germany with Russia. Big industry and small and medium enterprises, as well as numerous craftsmen's workshops developed rapidly. The metal industry developed particularly strongly thanks to such big concerns as Lilpop, Rau and Loevenstein (railways), Towarzystwo Akcyjne Zakładów Mechanicznych Borman, Szwede i Ska (Mechanical Works Joint-Stock Company) (heavy metal industry), Towarzystwo Zakładów Metalowych Hantkego, Gerlach i Pulst (Metal Works Company) and many others.

Warszawa w ostatniej dekadzie XIX wieku. 
Варшава в последнее десятилетие 19 века. 
Warsaw in the last decade of the 19th century.

BACK                   NEXT
Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.